Wijkfonds

De Immanuelkerk is bijzonder blij met giften aan ons Wijkfonds.  Dit kan bijvoorbeeld door bijdragen tijdens de jaarlijkse acties. Maar dit kan ook in de vorm van legaten, bijvoorbeeld vastgelegd via een testament.

Wat is het?

Het Wijkfonds wordt gebruikt ter financiering van grotere uitgaven voor de Immanuelkerk, die veelal éénmalig zijn en niet worden betaald door Wijkkas of College van Kerkrentmeesters PGG. Tevens is het fonds een reservebuffer die elke kerk moet aanhouden i.v.m. een solvabiliteitsverklaring.

Het fonds houdt jaarlijkse acties ten behoeve van de Immanuelkerk en ondersteunt het werk van de kerk in de meest brede zin.

Het Wijkfonds volgt in zijn beleid de beleidsdoelstellingen van de Immanuelkerk en stelt daarom geen separaat beleidsplan op.  

Het Wijkfonds heeft een zogenaamde ANBI-status. Dit betekent onder andere dat u  bijdragen mogelijk af kunt trekken van de belasting als ‘Gift aan een goed doel’. 

Het Wijkfonds wordt beheerd door een Stichting, de Stichting Wijkfonds Protestantse Wijkgemeente Groningen-Zuid.

De stichting heeft een bestuur bestaande uit de volgende leden:
Tj. van der Werf, voorzitter
C. van der Klaauw, secretaris
B. Grimmius, penningmeester 
H. van Heuveln, administrateur
K.J. ter Veer, lid

Deze bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
Het wijkfonds heeft geen personeel in dienst.

Immanuelkerk%20logo

Doelstellingen

Het in financiële zin ondersteunen, onder meer middels het verkrijgen en beheren van gelden en goederen, van activiteiten binnen de protestante Wijkgemeente Groningen-Zuid, overeenkomstig de door de wijkkerkenraad vastgestelde begroting.

Voor gedetailleerde informatie over het voorgenomen beleid wordt verwezen naar het huidige beleidsplan van het wijkfonds.

Beleidsplan Wijkfonds
2024-2027

Jaarverslag  Wijkfonds
2021

Praktische informatie

Rekeningnummer

NL44 ABNA 0431 9574 52
t.n.v. Stichting Wijkfonds Protestantse Wijkgemeente Groningen-Zuid

RSIN nummer

859610330

KvK-nummer

73637033

Contact

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het Wijkfonds, dhr. Tjip van der Werf

Email: penningmeester@immanuelkerk-groningen.nl
Postadres: Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen